Spracovanie osobných údajov v súlade s nariadením EÚ

V súvislosti so všeobecným európskym nariadením § 73 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (angl. skratka GDPR - General Data Protection Regulation) Vás prosíme o vyjadrenie súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov na webovej stránke: https://mmarekziak.com

Účelom nariadenia GDPR je vyššia miera ochrany Vašich osobných údajov a prehľad o ich spracovaní a Vašich právach.

Vaše osobné údaje sú spracovávané výhradne v súlade s platnou legislatívou. Osobné údaje spracovávame výhradne so súhlasom klienta. Je iba na jeho slobodnom rozhodnutí, či svoj súhlas v nami navrhnutom rozsahu poskytne, alebo neposkytne. Poskytnutie súhlasu je úplne dobrovoľné a raz poskytnutý súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Rozsahom poskytnutého súhlasu sme viazaný a plne ho rešpektujeme.

Základné informácie

Názov spoločnosti

Marek Žiak, zlatníctvo klenotníctvo

Adresa: Veľká Dolina 92, Veľká Dolina 95115, Slovenská republika

IČO: 41 650 026

DIČ: 1043236744

Kontaktné údaje

Telefón +421 944 90 90 91, ziaksperky@gmail.com

Účel spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme spracovávať za účelom spätného kontaktovania Vás cez e-mailovú adresu zadanú do kontaktného formuláru

Rozsah spracovania osobných údajov

Spracovávame nasledovné osobné údaje, ktoré sú potrebné na spätné kontaktovanie Vás a ktoré nám poskytujete vedome:

Meno

Priezvisko

Adresa bydliska

E-mailová adresa

Osobné údaje, ktoré nám poskytujete nevedome: IP adresa

Doba spracovania a uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje budú spracovávané, zhromažďované, archivované a bezpečne uložené najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, pre ktoré boli zhromažďované, alebo spracovávané a pominul zákonný dôvod ich prípadnej archivácie alebo dokým nepožiadate o vymazanie Vašich osobných údajov, na ktoré máte právo. Pri požiadavke na vymazanie údajov budú všetky nenávratne vymazané a súvisiace objednávky (ak existujú) anonymizované.

Spôsob získavania, zaznamenania a zabezpečenia osobných údajov

Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás, napríklad vyplnením kontaktného formuláru. V takomto prípade je získanie osobných údajov dobrovoľné a nepredstavuje žiadnu zmluvnú alebo zákonnú povinnosť. Prevádzkovateľ webovej stránky je povinný zaznamenávať všetky požiadavky používateľov v súvislosti so stiahnutím, opravou a vymazaním jeho osobných údajov. Pri zabezpečení Vašich osobných údajov disponujeme modernými technickými a bezpečnostnými mechanizmami zabezpečujúcimi ochranu spracovávaných osobných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, alebo iným možným zneužitím.

Práva dotknutej osoby

Všeobecné európske nariadenie § 73 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov nariadenie o ochrane osobných údajov - "GDPR" ustanovuje všeobecné podmienky výkonu Vašich jednotlivých práv. To však automaticky neznamená, že pri uplatňovaní jednotlivých práv im bude z našej strany vyhovené, nakoľko v konkrétnom prípade sa môžu uplatňovať aj výnimky resp. niektoré práva sú naviazané na konkrétne podmienky, ktoré nemusia byť v každom prípade splnené. Vašou žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa budeme vždy zaoberať a skúmať z hľadiska právnej úpravy a uplatniteľných výnimiek.

Ako dotknutá osoba máte:

Právo na prístup k údajom podľa článku 15 GDPR - Používateľ webovej stránky má právo na získanie informácií o účele a rozsahu spracovania jeho osobných údajov.

Právo na opravu údajov a doplnenie osobných údajov podľa článku 16 GDPR - Používateľ má právo v prípade podozrenia na nesprávnosť uložených údajov požiadať správcu údajov o opravu.

Právo na vymazanie údajov ("právo na zabudnutie") podľa článku 17 GDPR - Používateľ má právo na vymazanie svojich osobných údajov bez zbytočného odkladu, pokiaľ už nie sú potrebné pre účel, pre ktorý boli zhromažďované, alebo spracovávané a pominul zákonný dôvod ich prípadnej archivácie. Pri požiadavke na vymazanie údajov budú všetky nenávratne vymazané a súvisiace objednávky (ak existujú) anonymizované. Používateľ má právo na vykonanie primeraných krokov, vrátane technických opatrení, k vymazaniu všetkých odkazov na svoje osobné údaje a ich kópie, ak pominul zákonný dôvod ich prípadnej archivácie.

Právo na obmedzené spracovanie údajov podľa článku 18 GDPR - Používateľ má právo na to, aby správca obmedzil spracovanie jeho osobných údajov, alebo zneprístupnil vybrané osobné údaje, alebo dočasne odstránil zverejnené údaje.

Právo na prenositeľnosť údajov podľa článku 20 GDPR - Povinnosťou správcu je predať nositeľovi údajov všetky o ňom spracovávané informácie v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte. (napr. PDF, CSV) Uplatnením tohto práva získava používateľ kontrolu nad svojimi osobnými údajmi a má rovnako možnosť ich v takto získanej podobe predať inému správcovi. Pre získanie Vašich osobných údajov kontaktujte správcu údajov webovej stránky.

Právo vzniesť námietku podľa článku 21 GDPR - Používateľ má právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, alebo pokiaľ nemá možnosť uplatniť právo na výmaz.

Právo podať sťažnosť podľa článku 77 GDPR - Používateľ má právo podať sťažnosť dozornému orgánu pokiaľ sa domnieva, že spracovaním jeho osobných údajov je v rozpore s nariadením GDPR. V každom prípade odporúčame akékoľvek spory, otázky alebo námietky riešiť primárne komunikáciou s nami.

Dozorný orgán

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12

820 07, Bratislava 27

Slovenská republika

IČO: 36064220

E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk